Kinderspaarrekening

De kinderspaarrekening is één van de populairste mogelijkheden die er op de markt worden aangeboden om geld te sparen voor je kinderen. De kinderspaarrekening is niet alleen zeer veilig, maar brengt ook verschillende extra voordelen met zich mee. Welke? Dat ontdek je op deze pagina!

Waarom een kinderspaarrekening afsluiten?

Voor heel wat ouders, maar ook voor bijvoorbeeld grootouders geldt dat ze vaak een bepaald bedrag opzij willen zetten voor hun kinderen of kleinkinderen. Daarbij is het zo dat er doorgaans steeds opnieuw dezelfde twee eisen weerklinken. Het gaat daarbij om de volgende:

 • Het geld moet op een veilige manier gespaard kunnen worden
 • Er dient uiteraard een bepaald financieel voordeel aan verbonden zijn

De kinderspaarrekening is zoals de naam reeds aangeeft een type spaarrekening die in het bijzonder in het leven is geroepen om mensen de mogelijkheid te bieden om te sparen voor hun (klein)kinderen. Uiteraard spreekt het voor zich dat er op een dergelijke spaarrekening ook een bepaalde rente wordt aangeboden. In de basis geldt voor deze rente dat ze vaak lager is gelegen dan deze op standaard spaarrekeningen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er doorgaans op vaste tijdstippen wordt gekozen voor de uitbetaling van een bepaalde extra rente.

Keuze tussen diverse mogelijkheden

Er zijn op de markt tegenwoordig tal van verschillende soorten kinderspaarrekeningen terug te vinden. Indien je graag een spaarrekening voor je kind wenst af te sluiten is het dan ook zo dat je altijd eerst even een grondige vergelijking uit zal willen voeren. In eerste instantie is het bij een dergelijke vergelijking van cruciaal belang om aandacht te besteden aan de basisrente waarvan sprake is. Voor deze rente geldt in de praktijk dat ze slechts één van de potentiële opbrengsten vormt. Zoals hierboven reeds aangehaald geldt voor een kinderspaarrekening immers dat er in de praktijk niet zelden op vaste momenten extra rente over wordt toegekend. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij:

 • De leeftijd van 5 jaar
 • De leeftijd van 12 jaar
 • De leeftijd van 18 jaar

Je dient er in de praktijk altijd rekening mee te houden dat kinderspaarrekeningen over een variabele rente beschikken. Dit betekent dat de rente zowel kan stijgen als kan dalen gedurende de looptijd van het spaartraject. Is er sprake van een relatief hoog gelegen spaarrente op de kinderspaarrekening die je wenst af te sluiten? Hou er dan rekening mee dat de kans bestaat dat je slechts een bepaald maximumbedrag op jaarbasis kan gaan inleggen. Hier dien je wel aandacht aan te besteden.

De voordelen van een kinderspaarrekening

Geld sparen voor je kind kan op zich op verschillende manieren gebeuren. Dit gezegd hebbende beschikken heel wat mensen over een uitgesproken voorkeur voor de kinderspaarrekening. Dat is het gevolg van het feit dat voor dit type spaarrekening geldt dat er meerdere interessante voordelen aan verbonden zijn. Benieuwd om te ontdekken op welke voordelen je exact kan rekenen bij het afsluiten van een kinderspaarrekening? Wij hebben de belangrijkste hieronder voor jou op een rijtje gezet.

1. Je spaart op een veilige manier geld voor je (klein)kind

In principe de belangrijkste reden om ervoor te kiezen om een kinderspaarrekening af te sluiten heeft te maken met het feit dat je op deze manier op de meest veilige wijze kan sparen voor je kind of kleinkind. Steeds vaker is het zo dat ouders of grootouders ervoor kiezen om te gaan beleggen voor hun kind(eren). Op zich is dat natuurlijk een mogelijkheid, maar beleggen is nooit zonder risico.

Aan het afsluiten van één van de verschillende kinderspaarrekeningen op de markt zijn geen risico’s verbonden. Het bedrag dat zich op de spaarrekening bevindt valt immers onder het depositogarantiestelsel. Bovendien is het eveneens zo dat de spaarrente in zekere mate (rekening houdende met het feit dat het om een variabele rente gaat) is gegarandeerd.

Zowel voor ouders als voor grootouders die graag een beetje geld opzij willen zetten voor hun (klein)kind en dat bij voorkeur willen doen op een aparte spaarrekening is de keuze voor de kinderspaarrekening in de praktijk ongetwijfeld al snel gemaakt.

2. Je kan rekenen op een hogere spaarrente dan gemiddeld

Er kan in het geval van een kinderspaarrekening gebruik worden gemaakt van verschillende type rentes. In eerste instantie is het zo dat er een hoger gelegen algemene spaarrente kan worden aangeboden. Dit gezegd hebbende is het eveneens mogelijk dat er sprake is van een standaard (of zelfs lagere) spaarrente die wordt aangevuld met extra rentes van zodra het kind een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Dit hebben we eerder op deze pagina reeds besproken.

Op het einde van de rit kan er worden vastgesteld dat kinderspaarrekeningen op de één of andere manier altijd over een hoger gelegen spaarrente beschikken. Dit betekent dat er altijd extra rendement mee kan worden gerealiseerd dan wanneer je louter zou kiezen voor het afsluiten van een standaard, algemene spaarrekening. Wil je dus op een betrouwbare manier een bepaalde extra rente kunnen realiseren op het (spaar)geld van je kinderen? Dan zal je tot de vaststelling komen dat dit met absolute zekerheid een mooie mogelijkheid is om dit voor mekaar te krijgen.

3. Je kan diverse (extra) zekerheden inbouwen

Verderop deze pagina laten we je nog kennismaken met bijvoorbeeld de mogelijkheid om een BEM-clausule toe te gaan passen op je kinderspaarrekening. Middels een dergelijke clausule zorg je er in de praktijk voor dat je kan rekenen op verschillende, concrete voordelen. Denk hierbij aan het feit dat je kind niet voor de leeftijd van 18 jaar het geld kan opnemen. Ook voor jullie als ouders gaan er echter restricties mee gepaard. Indien je kiest voor een BEM-clausule is het immers ook voor ouders niet mogelijk om het spaargeld van hun kind vroegtijdig op te vragen.

Een andere extra zekerheid die kan worden ingebouwd is de zogenaamde schenking onder bewind. In dit geval is het zo dat er een bepaalde bewindvoerder dient te worden aangesteld. Voor deze bewindvoerder geldt dat hij of zij over de mogelijkheid beschikt om zelfstandig en tussentijds geld op te vragen. Kenmerkend hiervoor is overigens ook dat het bewind niet automatisch hoeft af te lopen van zodra het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In de praktijk kan het bewind dan ook zonder probleem door blijven lopen tot aan de leeftijd van bijvoorbeeld 23 jaar (of ouders).

Wat zijn de belangrijkste nadelen?

Bij het afsluiten van een kinderspaarrekening zijn er een aantal niet onbelangrijke voordelen waar je aanspraak op kan maken. Dat heeft de hierboven terug te vinden informatie wel duidelijk gemaakt. Dit gezegd hebbende is het niet zo dat er geen nadelen aan verbonden kunnen zijn, in tegendeel. Sta jij ook op het punt om een speciale spaarrekening voor je kind of kleinkind af te sluiten? Dan zal je ook aan deze potentiële nadelen met zekerheid de nodige aandacht willen besteden.

1. Er is geen sprake van een belastingvoordeel

Veel mensen vinden het belangrijk om spaarmogelijkheden te benutten welke beschikken over een zogenaamd belastingvoordeel. Wanneer je kiest voor het afsluiten van een dergelijke spaarformule is het dan ook zo dat je aanspraak kan maken op twee verschillende soorten rendementen:

 • De opbrengst of rente die wordt toegekend op het spaarproduct
 • Het belastingvoordeel waar je op kan rekenen

Het probleem dat zich stelt bij een kinderspaarrekening is terug te vinden in het feit dat er geen sprake bij is van een bepaald belastingvoordeel. Met andere woorden, tot aan het moment dat het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt zal het gespaarde geldbedrag gewoon tot het vermogen van de ouders worden gerekend. Voor wat de belastingheffing betreft maakt het dan ook helemaal geen verschil of er wordt gespaard middels een kinderspaarrekening of een gewone spaarrekening.

2. De spaarrente is niet vastgesteld

Je kan ook het tweede punt bestempelen als een nadeel, al hoeft dat niet per se altijd zo te zijn. De kinderspaarrekening is een spaarproduct waarbij er geen sprake is van een vastgestelde rente. Dit betekent dat de spaarrente die je kan ontvangen kan schommelen. In tijden waarin er sprake is van een gemiddeld lage spaarrente zal je dus slechts een beperkte(re) opbrengst ontvangen. In tijden waarin de spaarrente hoger staat ontvang je dan uiteraard een hoger gelegen rendement. Het feit dat de spaarrente op de kinderspaarrekening niet is vastgesteld zorgt ervoor dat je niet per se op voorhand kan voorspellen welk rendement je op het spaargeld voor je (klein)kinderen kan maken.

3. Het spaarbedrag is soms beperkt

De voorwaarden waar je rekening mee dient te houden bij het afsluiten van een kinderspaarrekening kunnen in de praktijk niet onaanzienlijke verschillen vertonen. Afhankelijk van het type rekening is het bijvoorbeeld zo dat je rekening zal moeten houden met een beperkt(er) spaarbedrag. Voor verschillende banken die kinderspaarrekeningen aanbieden geldt bijvoorbeeld dat ze het leenbedrag inperken tot ongeveer 600 euro op jaarbasis. Zie je dus met andere woorden een spaarrekening voor kinderen voorbij komen welke zich kenmerkt door een hoger gelegen spaarrente dan gemiddeld? Dan bestaat de kans dat je slechts op jaarbasis een beperkt bedrag kan sparen tegen die rente.

Hoe kies je de beste kinderspaarrekening?

Wil je graag met zekerheid de beste kinderspaarrekening af kunnen sluiten? Dan zijn er natuurlijk verschillende niet onbelangrijke aandachtspunten waar je bij stil zal willen blijven staan. Bij de kinderspaarrekening vergelijken is het dan ook zeer belangrijk om aandachtig te zijn voor met name:

 • De rente die je ontvangt op de spaartegoeden op de kinderspaarrekening
 • Of je over de mogelijkheid beschikt om nog papieren uittreksels te ontvangen (als je dat wil)
 • Of er sprake is van een bepaald welkomstgeschenk dat je ontvangt of niet
 • Hoeveel je op jaarbasis (tegen welke rente) kan storten

Voor heel wat mensen geldt dat ze bij een kinderspaarrekening vergelijken over het vermoeden beschikken dat er steevast sprake is van min of meer dezelfde mogelijkheden of voorwaarden. Dat is niet helemaal juist. In eerste instantie zal je tot de vaststelling komen dat de rentepercentages die worden aangeboden aanzienlijk kunnen verschillen. Dat is echter niet het enige.

Naast bovenstaande zal je eveneens tot de vaststelling komen dat de extra voorwaarden die verbonden zijn aan de spaarrekening daardoor anders kunnen uitpakken. Het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om de flexibiliteit waarmee geldopvragingen kunnen gebeuren. Hoe hoger de spaarrente is gelegen op een kinderspaarrekening, op des te minder flexibiliteit je kan rekenen voor wat het opvragen van gelden of het uitvoeren van (extra) stortingen betreft.

Aangifte in box 3 op de belastingaangifte

Open je een spaarrekening op de naam van een minderjarig kind en ga je daar geld in storten? Dan dien je er in de praktijk rekening mee te houden dat er daar bepaalde belasting technische gevolgen aan verbonden zijn. Het vermogen dat wordt gespaard op de spaarrekening dient immers aangegeven te worden in box 3 van de belastingaangifte. Dit betekent dat het vermogen dat is terug te vinden op de spaarrekening gewoon bij het algemeen vermogen van de ouders wordt opgeteld.

Let op!

Er is hier nog een extra belangrijk aandachtspunt aan verbonden! Storten de grootouders ook regelmatig een bepaald bedrag op de door de ouders afgesloten kinderspaarrekening? Hou er dan rekening mee dat ook dat vermogen mee wordt belast in box 3 van de ouders van het kind!

Wat moet je weten over de BEM-clausule?

Op het ogenblik dat je één van de verschillende kinderspaarrekeningen gaat afsluiten welke op de markt zijn terug te vinden zal je al vrij snel geconfronteerd worden met de zogenaamde BEM-clausule. Voor deze clausule geldt dat ze kan worden toegepast op een spaarrekening die wordt afgesloten voor kinderen. Wanneer je dit doet zorgt dit ervoor dat de mogelijkheden waarover je beschikt met betrekking tot de spaarrekening in kwestie nog verder worden ingeperkt. Dit betekent concreet dat je rekening moet houden met de onderstaande (extra strikte) voorwaarden:

 • Het kind kan het geld pas opvragen ten vroegste op zijn of haar 18de verjaardag
 • Voor ouders is het alleen mogelijk geld op te vragen mits goedkeuring van de kantonrechter

De toepassing van de BEM-clausule op een kinderspaarrekening is vooral interessant voor situaties waarin ouders er zeker van willen zijn dat zowel zichzelf als het kind niet vroegtijdig het geld kunnen opvragen. In bepaalde gevallen kan er overigens worden vastgesteld dat een dergelijke clausule ook verplicht is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een kind een bepaalde schadevergoeding ontvangt. Vaak wordt deze dan altijd gestort op een rekening waarop een BEM-clausule van toepassing is.

Wat is een schenking onder bewind?

Voor zowel ouders en grootouders geldt dat ze het in de praktijk doorgaans ontzettend belangrijk vinden om zelf de controle te behouden over het spaargeld voor hun kinderen of kleinkinderen. Een mogelijkheid om dit voor mekaar te krijgen is kiezen voor een zogenaamde schenking onder bewind. In dit geval moet er een bewindvoerder worden aangesteld (die bijvoorbeeld ook perfect jijzelf kan zijn). Voor deze persoon geldt dat hij of zij over de mogelijkheid beschikt om zelfstandig geld op te vragen van de kinderspaarrekening. Van deze bewindvoering wordt vaak verwacht dat ze automatisch eindigt van zodra de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Dat is niet juist. De bewindvoering kan eenvoudig in stand worden gehouden tot de leeftijd van bijvoorbeeld 23 jaar is bereikt.

Wat gebeurt er op de 18de verjaardag?

Heb je gekozen voor het afsluiten van één van de verschillende kinderspaarrekeningen die er op de markt zijn terug te vinden? Dan zal je tot de vaststelling komen dat deze dus in de regel over een (aanzienlijk) hoger gelegen rente beschikken. Dit gezegd hebbende is het zo dat de traditionele kinderspaarrekening slechts kan worden aangehouden tot op het ogenblik dat de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Op dat moment wordt ze doorgaans automatisch omgezet in bijvoorbeeld een gewone internetspaarrekening. Het spreekt voor zich dat de rente daardoor lager zal komen te liggen. In het merendeel van de gevallen is het eveneens mogelijk om ervoor te kiezen om van zodra deze leeftijd is bereikt het opgespaarde geldbedrag op de kinderspaarrekening gedeeltelijk of volledig op te vragen.