Duurzaam sparen (2024)

Groen sparen is een vorm van geld sparen waarbij de gespaarde bedragen worden geïnvesteerd in duurzame projecten. Denk hierbij niet alleen aan duurzame energie, maar ook aan biologische landbouw evenals natuur- en milieubescherming. Ontdek alles over groen sparen op deze pagina!

Beste keuze 2024
bunq
 • Keuze tussen 25 bankrekeningen
 • Beleg in complete vrijheid
 • Ook geschikt voor zakelijke partijen
 
Tweede plaats
Bigbank
 • Flexibel sparen bij Bigbank is geheel kosteloos
 • Dekking door het depositogarantiestelsel
 • Keuze uit interessante depositospaarcontracten
 

Wat is groen sparen?

Groen sparen wordt op de markt in tal van verschillende vormen aangeboden. Eén van de mogelijkheden waar je op kan rekenen is het sparen van geld in een zogenaamd groenfonds. In deze situatie kan je er op rekenen dat minstens 70 procent van het spaargeld wordt geïnvesteerd in groene projecten die een bijdrage leveren aan een duurzame(re) samenleving. Enkele van de projecten waar je op dit vlak aan kan denken zijn onder meer de volgende:

 • Natuur- en / of milieubescherming
 • De realisatie van een circulaire economie
 • De realisatie van meer duurzame energie
 • De realisatie van biologische landbouw

Door je spaargeld beschikbaar te stellen aan dergelijke groene of duurzame projecten zal je tot de vaststelling komen dat de overheid je daar graag voor wil belonen. Dat wil ze doen door het aanbieden van bepaalde, fiscale voordelen. Ook deze voordelen kunnen uiteraard erg interessant zijn.

Fiscaal voordeel bij groen sparen

Voor elke inwoner in Nederland geldt dat hij of zij kan rekenen op een bepaalde vrijstelling. Dit betekent dat je over een gedeelte van jouw vermogen geen belasting dient te betalen. Je dient pas belasting te betalen op het ogenblik dat je boven de gestelde vrijstelling uitkomt. Hoeveel de vrijstelling bedraagt is steeds afhankelijk van het jaar in kwestie.

Omdat dit jaarlijks verandert raden we je aan om altijd de actuele vrijstelling te controleren zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan. Beschik je over een fiscale partner? Hou er dan rekening mee dat de vrijstelling uiteraard nog hoger zal zijn gelegen.

Beschik je over meer vermogen dan de vrijstelling voor jouw situatie voorziet? In dat geval zal je op dat extra vermogen een vermogensrendementsbelasting moeten betalen. Hoeveel deze belasting exact bedraagt kan eveneens verschillen. Op moment van schrijven geldt een belasting van 32 procent, maar dat zou in de (nabije) toekomst zomaar kunnen veranderen.

Extra vrijstelling bij duurzaam sparen

Zoals reeds aangehaald is het zo dat groen sparen je een extra fiscaal voordeel op kan leveren. Dat extra fiscaal of groen voordeel wordt boven op de standaard vrijstelling geteld. Het bedrag waarvoor je vrijstelling geniet van de vermogensrendementsheffing wordt dus met andere woorden verhoogd. Het fiscaal voordeel dat wordt gehanteerd bij groen sparen bestaat eigenlijk uit twee luiken, namelijk:

 • De vrijstelling op je vermogen wordt verhoogd
 • Je kan rekenen op een extra heffingskorting over het groene vermogen

Op moment van schrijven is er sprake van een heffingskorting van 0,7 procent. Stel bijvoorbeeld dat je over een groen vermogen beschikt van 25.000 euro, dan betekent dat, dat je kan rekenen op een heffingskorting van 175 euro. Deze heffingskorting kan vervolgens worden toegepast op de inkomstenbelasting evenals op de premie voor de volksverzekeringen. Je zal ook hierdoor dus in de praktijk minder belasting gaan betalen.

Groen sparen zonder fiscaal voordeel

Voor heel wat mensen die de keuze maken om aan groen sparen te doen geldt dat vooral het belastingvoordeel daarbij als belangrijke troef wordt aangehaald. Dat kunnen we natuurlijk ook best begrijpen. Dit gezegd hebbende is het wel zeer belangrijk om er je bewust van te zijn dat groen sparen niet automatisch een garantie biedt op (extra) fiscale voordelen. Zo worden er op de markt ook heel wat groene spaar- of investeringsproducten aangeboden waarop geen fiscaal voordeel van toepassing is. Op deze manier verlies je toch een aardig potentieel extra rendement.

Er zijn op de Nederlandse markt tal van verschillende banken of financiële instellingen actief die er in de basis voor hebben gekozen om een zeer groene tactiek te gaan hanteren. Zij stellen dan ook duidelijk dat met hen in zee gaan er altijd voor zal zorgen dat je er op kan rekenen dat je spaargelden bij hen op een duurzame manier zullen worden geïnvesteerd. Ondanks het feit dat veel mensen vanuit een duurzame gedachtegang kiezen voor de producten van deze banken moet het gezegd dat de rendementen hierbij doorgaans erg laag zijn gelegen. Bovendien ontbreken ook vaak de fiscale voordelen die je wel kan krijgen bij andere partijen. Dit is zeker iets om rekening mee te houden.

Waar kan je aan groen sparen doen?

Het merendeel van de grootbanken kiezen ervoor om een duurzaam sparen product aan te bieden. In dat geval wordt het geld doorgaans ondergebracht bij een moederbedrijf van de bank. Voor deze constructie geldt dat ze een extra interessant voordeel met zich meebrengt. Je kan op deze manier namelijk rekenen op een dubbele depositogarantie.

Beschik je naast de groene spaarrekening nog over een standaard spaarrekening bij dezelfde financiële instelling? Dan zal je kunnen vaststellen dat deze niet onder hetzelfde depositogarantiestelsel zullen vallen. Dit betekent dat je niet kan rekenen op een indekking tot maximaal 100.000, maar wel tot maximaal 200.000 (2 x 100.000) euro. Beide spaarrekeningen zijn immers ingedekt volgens dit garantiestelsel. Gaat de bank dus met andere woorden ooit failliet waarbij jij je (groen) spaargeld onder hebt gebracht? Dan kan je er op rekenen dat je dit bedrag niet kwijt zal zijn.

Beperkte inschrijvingsperiode

Wil je aan groen sparen gaan doen? Hou er dan in de praktijk eveneens rekening mee dat het helaas niet mogelijk is om doorlopend te starten met groen sparen. Voor het merendeel van de (groot)banken geldt dat ze hiervoor een beperkte inschrijvingsperiode hanteren. Deze inschrijvingsperiode wordt open gehouden tot het maximale aantal inschrijvingen voor de projecten vol zijn. Voor de bank geldt dat ze in de praktijk verplicht is om het groene kapitaal voor ten minste 70 procent te investeren in goedgekeurde, duurzame projecten.

In de praktijk blijkt vaak dat er doorgaans altijd een grotere vraag bestaat dan er daadwerkelijk aanbod voor handen is. Wil je dus met andere woorden ook aan duurzaam sparen doen? Zorg er dan voor dat je altijd binnen de gestelde inschrijvingsperiode zo snel mogelijk intekent. Alleen zo zorg je er immers in de praktijk voor dat je jouw slaagkansen zo gaaf mogelijk zal weten te houden.

Verschillende groene spaarproducten

Wil jij ook graag aan groen sparen doen? Dan is het zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat dit op verschillende manieren kan gebeuren. We maken voor wat groen of duurzaam sparen betreft dan ook een onderscheid tussen twee verschillende soorten spaarproducten, namelijk:

 • Een groene spaarrekening
 • Een groen spaardeposito

In eerste instantie vertonen beide financiële producten natuurlijk niet onaanzienlijke gelijkenissen ten opzichte van elkaar. Dit gezegd hebbende is het eveneens zo dat er sprake is van enkele belangrijke verschillen. Het belangrijkste verschil gaat schuil in het feit dat geld op een groene spaarrekening doorgaans altijd kan worden opgevraagd terwijl dat niet geldt voor het bedrag dat je vast hebt gezet in een groen spaardeposito. In de onderstaande stukjes gaan we hier graag nog verder op in.

De groene spaarrekening

In eerste instantie kiezen veel mensen bij groen sparen voor het afsluiten van een groene spaarrekening. Voor groene spaarrekeningen geldt dat ze er vooral bekend om staan ontzettend flexibel te zijn. In tegenstelling tot bij het groene spaardeposito geldt voor groene spaarrekeningen dat het geld dat erop wordt geplaatst altijd opnieuw kan worden opgevraagd. Met andere woorden, wanneer er zich een onverwachte situatie voordoet is je aangelegde financiële buffer altijd aanspreekbaar. Dat is niet het geval wanneer je kiest voor het afsluiten van een deposito.

Een niet onbelangrijk verschil bij een groene spaarrekening ten opzichte van een groen spaardeposito is ook terug te vinden in de manier waarop de rente wordt berekend. Daar waar je in het geval van een deposito kan rekenen op een vaste rente voor de vooraf bepaalde looptijd geldt dat niet voor de spaarrekening. Hierop is een variabele rente van toepassing die door de uitgevende financiële instelling dus eigenlijk op eender welk gewenst ogenblik kan worden veranderd.

Het groen spaardeposito

Een tweede groen of duurzaam spaarproduct waar je voor kan kiezen is het groene spaardeposito. Voor dit spaarproduct geldt dat ze er bekend om staat heel wat minder flexibel te zijn. Dit betekent dat je, je spaargeld voor een bepaalde periode vast zal zetten. Dit hoeft echter helemaal niet te betekenen dat er sprake is van een lange termijn, in tegendeel. Bij heel wat banken is er sprake van een relatief kort lopend contract van bijvoorbeeld één of slechts enkele jaren. Over deze periode is het zo dat er doorgaans sprake is van een vastgestelde rente. Dit betekent dat je precies weet waar je aan toe bent. De manier waarop die rente wordt uitbetaald kan in de praktijk verschillen.

Bij het afsluiten van een groen spaardeposito is er sprake van verschillende zaken waar je met zekerheid graag de nodige aandacht aan zal willen besteden. Hierbij moet je denken aan:

 • De (vastgestelde) looptijd van het deposito
 • De manier waarop de rente wordt uitgekeerd
 • De eventuele minimale inleg die is vereist

De uitbetaling van de rente kan op verschillende manieren gebeuren. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat ze uitbetaald wordt in het deposito zelf of op een speciale betaalrekening. Geldt voor jouw groen deposito dat ze werkt op de laatst genoemde manier? In dat geval kan er geen sprake zijn van het rente-op-rente effect. Dit kan je op het einde van de rit wel wat rendement kosten. Let hiervoor op.

De voordelen van groen sparen

Voor heel wat mensen geldt dat ze groen sparen erg belangrijk vinden. Zij zijn dan ook van mening dat hun opgespaarde vermogen beter voor duurzame dan voor ‘minder duurzame’ investeringen kan worden gebruikt. Duurzaam sparen biedt dan een interessante oplossing. Aan deze vorm van sparen zijn in ieder geval tal van interessante voordelen verbonden. Het gaat hierbij concreet om:

 • Groen sparen kan door middel van verschillende spaarproducten
 • In bepaalde gevallen kan je rekenen op (extra) fiscale voordelen
 • Je bent er zeker van dat je spaargeld wordt gebruikt voor duurzame investeringen

Het feit dat er op de markt zowel groene spaarrekeningen als groene spaardeposito’s zijn terug te vinden zorgt er in de praktijk voor dat je als spaarder een keuze kan maken uit twee compleet verschillende soorten spaarproducten. Zowel wanneer je gewoon flexibel geld wil sparen als wanneer je bereid bent om je geld voor een lange(re) periode vast te zetten zijn er interessante mogelijkheden voor handen waar je een keuze tussen kan maken.

Naast bovenstaande spreekt het voor zich dat ook de extra fiscale voordelen die verbonden zijn aan duurzaam sparen als een niet onbelangrijke extra troef aangemerkt kunnen worden. Deze fiscale voordelen ontbreken immers (grotendeels) bij de meer traditionele spaarproducten die er bestaan.

De nadelen van groen sparen

Ondanks het feit dat er duidelijk tal van interessante voordelen toe te schrijven vallen aan groen of duurzaam sparen moet het gezegd dat er ook aandacht moet worden besteed aan de nadelen die ermee gepaard (kunnen) gaan. De belangrijkste nadelen waar je aandachtig voor moet zijn, zijn:

 • Het rendement ligt vaak lager in vergelijking met andere spaarproducten
 • Je hebt doorgaans slechts een beperkte keuze op vlak van aanbieders
 • Groene spaarproducten kunnen doorgaans slechts beperkt worden afgesloten
 • Er is zeker voor groene spaardeposito’s vaak sprake van een bepaalde minimuminleg
 • Groen sparen levert je niet altijd een fiscaal voordeel op

De sterk toegenomen populariteit van groen sparen heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat heel wat (groot)banken de keuze hebben gemaakt om hun groene spaarproducten af te sluiten voor nieuwe klanten. Vaak is het dan ook zo dat ze slechts over een beperkte allocatie beschikken. Eenmaal die allocatie is ingevuld is er dan al dan niet tijdelijk geen ruimte meer voor nieuwe klanten.

Hou er bovendien ook rekening mee dat de gemiddelde rendementen op groene spaarproducten doorgaans een behoorlijk stuk lager zijn gelegen ten opzichte van de rendementen op de meer traditionele spaarproducten. Daarenboven geldt ook dat er niet altijd sprake is van fiscale voordelen. Dit geldt alleen bij groene spaarproducten die door de overheid als fiscaal gunstig worden bestempeld. Ook dit is zeker iets waar je bij stil zal willen blijven staan in de praktijk.

Hoe interessant is groen sparen nu echt?

Veel mensen stellen zich de vraag hoe interessant groen sparen nu in de praktijk precies is. Op deze vraag valt eigenlijk geen echt algemeen antwoord te geven. In plaats daarvan is het vooral van cruciaal belang om even bij jezelf te rade te gaan wat je nu eigenlijk precies verwacht van de (groene) spaarproducten die je gaat afsluiten. Ben je op zoek naar het hoogste rendement voor je spaargeld? In dat geval zijn groene spaarproducten wellicht niet de beste keuze. Dit gezegd hebbende is het zo dat voor veel mensen vooral geldt dat ze er zeker van willen kunnen zijn dat er echt iets goed gebeurt met hun spaargeld. Wanneer jij één van deze mensen bent kunnen duurzame spaarproducten dan weer wel extra interessant zijn. Het hangt dus een beetje af van je persoonlijke wensen en intenties.

Wil je aan groen sparen gaan doen? Zorg er dan in eerste instantie sowieso voor dat je voor jezelf een goed beeld creëert van de verschillende groene spaarproducten waarvan sprake is. Wees je met andere woorden bewust van de verschillen tussen groene spaarrekeningen en groene spaardeposito’s en zorg ervoor dat je ook voor jezelf een overzicht gaat maken van de producten waarbij er kan worden gerekend op fiscale voordelen en waarbij dergelijke fiscale voordelen ontbreken. Alleen op die manier zal je op het einde van de rit kiezen voor dat ene groene spaarproduct dat op de meest optimale wijze aan jouw wensen en verwachtingen tegemoet zal weten te komen.

Zie ook: Spaarrekening, Spaardeposito, Hoogste spaarrente en Pensioensparen.

Handige links: Duurzaam en groen sparen.